Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en is toepasselijk op elke particulier of elk bedrijf dat een overeenkomst met Ambar bvba aangaat. Per afzonderlijke dienst zijn er ook bijzondere voorwaarden met diens specifieke bepalingen van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden van de specifieke dienst voorrang op deze algemene voorwaarden.
Volgende bijzonder voorwaarden zijn van toepassing:
 

Algemene beschikkingen.

De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopsvoorwaarden welke van toepassing zijn, met uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant, op alle offertes en overeenkomsten.  Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenissen en/of voorwaarden die niet schriftelijk bevestigd werden door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om haar algemene en bijzondere voorwaarden alsook haar prijsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan minstens 8 dagen op voorhand op de hoogte van worden gebracht. De gebruiker heeft alsdan het recht de overeenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven en dat binnen de 30 dagen, zonder mogelijkheid tot restitutie.
 

Offertes/bestellingen.

Offertes zijn standaard dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen de dertig dagen na de opmaak van de offerte door de verkoper werd ontvangen.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.
De verkoper behoudt zich het recht voor om unilateraal offertes in te trekken binnen de eerste drie dagen na opmaak, zonder opgave van reden.
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn.
De offerte, zelfs ondertekend door een aangestelde, verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging door de Directie of indien de goederen geleverd werden.
 

Leveringstermijn.

De eventueel opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief.  Zij wordt nageleefd door de verkoper in de mate van het mogelijke.  Voor de overschrijding van de leveringstermijn kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden, noch kan zij aanleiding zijn tot schadevergoeding. Overmacht en bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook, welke zich bij de verkoper zouden voordoen, en waardoor de omstandigheden, waarin het contract werd aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de verkoper het recht om de leveringstermijn te verlengen en om, desgevallend, de koop te ontbinden.  De koper kan in dat geval geen schadevergoeding vorderen.
 

Levering. 

De goederen reizen en worden geleverd op risico van de koper.  De koper zal bij ontvangst van de goederen deze onmiddellijk aan een controle onderwerpen. Gezien de aard der goederen zal elke klacht welke later geformuleerd wordt dan uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen als laattijdig en ongegrond worden afgewezen, zonder dat er nog enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper bestaat.
 

Prijs.

Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de drie maanden overschrijdt te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon, en de loonkosten en/of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zou zijn, alsmede ingeval van uitstel van levering op verzoek van de koper, om welke reden ook, behoudt de maatschappij zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de prijs van de dag welke in voege zal zijn op het ogenblik van de werkelijk levering.  Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annulatie van de bestelling.  Voor de prestaties van lange duur kan een clausule van prijsaanpassing voorzien worden.  Deze zal vermeld worden op de individuele prijsofferte. De in de bestelbon of verkoopsbevestiging bepaalde prijs omvat enkel de levering van de goederen en in geen geval eventuele kosten voor montage, ingebruikstellen, aanbrengen van funderingen e.d., behalve indien anders vermeld.  Tenzij anders overeengekomen geschieden de uit te voeren werken in regie aan de tarieven van kracht op het ogenblik van de uitvoering.
 

Betalingsmodaliteiten.

De betalingen dienen contant te gebeuren op de zetel van de verkoper, behoudens wanneer een andere vervaldag schriftelijk werd overeengekomen.  Er kan niet bevrijdend betaald worden in handen van onze agenten of afgevaardigden.  Bij overschrijving van de betalingstermijn is de koper, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 1 % (12%’s jaars). Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, zonder voorafgaandelijke aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding gelijk aan 
20 % van het verschuldigde, met een minimum van 62,00 Euro.  Ingeval van niet tijdige betaling zal de verkoper het recht hebben voorafbetaling te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat hij tot enige verdere levering overgaat, of nog de leveringen stop te zetten, het contract te verbreken of het materiaal terug te nemen.  In de gevallen waarin gespreide betalingen aanvaard werden, is het saldo onmiddellijk eisbaar ingeval van niet-betaling op een enkele vervaldatum.
 

Eigendomsvoorbehoud.

Alle geleverde goederen en materialen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., eigendom van de verkoper tot de volledige betaling.  Het onroerend worden door bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk.  De koper verbindt zich ertoe het materiaal te onderhouden als een goede huisvader en het ter beschikking van de verkoper te houden, zonder er zelf over te beschikken.  Ingeval van inbeslagname, verbindt de koper zich ertoe kennis te geven van het eigendomsvoorbehoud en de verkoper onmiddellijk te verwittigen.
 

Modellen en specificaties.

De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere karakteristieken, evenals de tekeningen op catalogen en folders, worden bij benadering gegeven.  De verkoper houdt zich het recht voor om aan de machines, apparaten en websites wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan.  De klant kan in dit geval noch het contract verbreken, noch dezelfde wijzigingen eisen aan de apparaten die reeds zouden besteld zijn.
 

Waarborg.

De verkoper waarborgt de geleverde goederen tegen fabricatiefouten gedurende een termijn van één jaar vanaf de levering ; de waarborgperiode kan nooit langer zijn dan de waarborg verstrekt door de leverancier van de verkoper.  Deze waarborg geldt niet voor motoren en elektrische installaties.  Deze waarborg geldt evenmin voor de onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, karton en andere gemakkelijk beschadigbare materialen.  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de herstelling of kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden, werkloon inbegrepen, met uitsluiting echter van alle schadevergoedingen om welke reden ook.  De tussenkomst in de waarborg heeft niet tot gevolg dat de duur van de waarborg verlengd wordt. Het beroep op de waarborg moet schriftelijk ter kennis gebracht worden en vervalt indien de klant, zonder voorafgaande toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan een machine uit te voeren.
 

Verbreking.

Ingeval van ernstige wanprestatie in hoofde van de koper of ingeval van annulatie van de koop door de koper om welke reden ook, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen gelijk aan 60% van de orderwaarde van de goederen of diensten, onverminderd het recht van de verkoper om de goederen door te verkopen om in dat geval een schadevergoeding te vorderen gelijk aan de orderwaarde verminderd met de opbrengst van de doorverkochte goederen.
 

Beperkingen en onrechtmatig gebruik.

De verkoper behoudt zich het recht om de toegang tot de geleverde diensten of producten tijdelijk of permanent te weigeren aan de gebruiker indien zij beslist dat er onrechtmatig gebruik van is gemaakt.
De verkoper verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende aan de gebruiker op al haar systemen, ongeacht het product of de dienst:
- Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk
- Erotisch materiaal met obscene of onethische inhoud, ter discretie van de verkoper
- Het versturen van spam (ongevraagde e-mail)
- Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren
- Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving
- Het opstarten van processen op systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft
- Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken
De verkoper heeft het recht de door de gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien hij hiertoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden.
Wanneer aan de verkoper door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de gebruiker er zich van bewust zijn dat de verkoper zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. De verkoper behoudt zich als dan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. De verkoper kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker, wat ook de schade moge zijn.
Alle schade en kosten die de verkoper heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker, zullen verhaald worden op de gebruiker.
De verkoper is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de gebruiker wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden.
Elke poging tot onrechtmatige toegang tot onze servers kan strafrechterlijk worden vervolgd.
 

Voorzorgen.

Voor het goed functioneren van het materiaal moet de koper zorgen voor een passende infrastructuur. Installaties die niet voldoen aan de nodige capaciteit (elektrische stroom, waterleiding, luchttoevoer, rekenkracht, enz…) vallen onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn ten laste van de koper.

 

Bevoegde rechtbank - toepasselijk recht.

Voor alle geschillen welke in verband met deze koop zouden kunnen ontstaan, zullen slechts bevoegd zijn de vrederechter van het eerste kanton van de vestigingsplaats van de verkoper of in voorkomend geval de rechtbanken.  Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgisch recht, dat alle geschillen beheerst die er rechtstreeks of zijdelings uit zouden ontstaan.